برای بستن، ESC را بفشارید

حذف ویروس

1 مقاله
1
7 دقیقه زمان مطالعه
0 2232

ویروس کشی با نود 32 یا اینترنت سکیوریتی به چند روش و سطح انجام می شود. نود 32 با در نظر گرفتن چند بخش امکان حذف ویروس را برای کاربران…

ادامه خواندن