برای بستن، ESC را بفشارید

Website certificate revoked

1 مقاله
1
3 دقیقه زمان مطالعه
8 1332

سرویس های مرتبط با سایت epolice.ir از جمله وظیفه عمومی، گذرنامه، سخا، تعویض پلاک و انتقالات خودرو راهور از پروانه SSL نامعتبر استفاده می کنند که باعث خطا در مرورگرو…

ادامه خواندن